Lees deze rustig door

ALGEMENE VOORWAARDEN Vitaliteit@Work
1. Onderneming 1.1. Vitaliteit@Work. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4463GL) Goes aan het adres Rooseveltlaan 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 69665176, hierna te noemen: ‘Vitaliteit@work’, is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. 1.2. Vitaliteit@Work (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: eigenaar) stelt zich ten doel het (al dan niet in eigen beheer) adviseren, cochen en/of leveren van bedrijfsmeubelen en/of opdrachten die hiermee – in ruime zin – verband houden. De contractspartij wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘klant’.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Vitaliteit@Work gesloten overeenkomsten, waaronder de aan Vitaliteit@Work verstrekte opdrachten c.q. aanvragen c.q. bestellingen c.q. aanbiedingen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van Vitaliteit@Work werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van Vitaliteit@Work,
hetzij daarbuiten.

3. Totstandkoming overeenkomst 3.1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging daarvan door Vitaliteit@Work, De in deze (order)bevestiging genoemde gegevens (waaronder omvang c.q. prijzen c.q. hoeveelheden) zijn leidend bij de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst en daaruit voortkomende (deel)leveringen. 3.2. Een offerte, (prijs)aanbieding, reclame, folder of uiting op de website van Vitaliteit@Work geeft een indicatie voor de diensten c.q. leveringen c.q. prijzen van Vitaliteit@Work. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in 3.1 niet plaatsvindt.
4. Prijzen 4.1. De door Vitaliteit@Work’ genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld. 4.2. Vitaliteit@Work is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren, indien en voor zover veroorzaakt door een stijging of invoering van (inter)nationale belasting(en) c.q. heffing(en) c.q. valutawijzigingen ten aanzien van de overeengekomen (deel)levering(en). Prijsverhogingen zoals hier bedoeld zijn voor de klant uitgesloten als grond om de overeenkomst te ontbinden.

5. Betaling en verzuim
5.1. Vitaliteit@Work kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen, alvorens tot (deel)levering over te gaan.
5.2. De factu(u)r(en) met betrekking tot de overeengekomen betaling(en) dien(t)
(en) te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder beroep van de afnemer op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt.
5.3. Bij verzuim is Vitaliteit@Work bevoegd om haar verplichtingen ten opzichte van de klant op te schorten dan wel te verrekenen dan wel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventueel daardoor te lijden schade van de klant. 5.4. Bij verzuim is Vitaliteit@Work bevoegd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de klant, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten van 15% van de overeengekomen bruto prijzen.

6. Eigendomsvoorbehoud en (aanvullende) zekerheden 6.1. Vitaliteit@Work bedingt bij deze een eigendomsvoorbehoud, totdat alle vorderingen zijn voldaan, ongeacht de herkomst van de vordering. Het is de klant dan ook niet toegestaan om de door Vitaliteit@Work geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren dan wel anderszins aan derden rechten ten aanzien van die goederen te verstrekken.
6.2. In dit kader heeft de klant tevens een waarschuwingsplicht in geval van (dreigend) (bodem)beslag of iedere andere omstandigheid die de rechten van Vitaliteit@Work uit hoofde van de overeenkomst en deze voorwaarden aantast of teniet doen.
6.3. De klant is verplicht om Vitaliteit@Work vrije toegang te verlenen tot terreinen en/ of gebouwen ter (waarborging van de) uitoefening van de rechten van Vitaliteit@Work. 6.4. Vitaliteit@Work is gerechtigd om aanvullende zekerheiden terzake de uitvoering van de overeenkomst te vragen, voordat zij tot uitvoering van die overeenkomst overgaat.

7. Levertijden
7.1 Een eventueel overeengekomen levertijd betreft een indicatieve levertijd waaraan de klant geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Aansprakelijkheid van Vitaliteit@Work voor eventuele schade doordat niet, niet tijdig en/of niet volledig kan worden geleverd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. (Deel)leveringen en afroepovereenkomsten
8.1 In het geval dat levering van goederen op afroep is overeengekomen dan wel dat in de overeenkomst een termijn is bepaald waarbinnen goederen moeten worden afgenomen, is de klant verplicht om de goederen voor het verstrijken van die termijn te betalen en af te nemen.
8.2 Na het verstrijken van deze termijn is de klant verplicht om op eerste verzoek van Vitaliteit@Work direct tot betaling over te gaan van het verschuldigde bedrag van alle nog niet afgenomen goederen, vermeerderd met eventuele opslagkosten.

9. Transport en levering
9.1 De levering van stoelen geschiedt franco-thuis bij de klant, tenzij anders overeengekomen. De levering van de overige goederen geschiedt af-magazijn. De kosten en het risico van vervoer zijn voor rekening van de klant.
9.2 Goederen kunnen op schriftelijk verzoek voor rekening en risico van de klant worden verzekerd tegen de netto factuurwaarde.

10. Ontvangst goederen en klachten
10.1 Bij ontvangst van goederen dient de klant een inspectie uit te voeren met betrekking tot eventuele beschadigingen aan de goederen. Aangetroffen gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Vitaliteit@Work te worden gemeld, waarbij goederen en verpakkingen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht.
10.2 Indien beschadigingen aan de goederen bij ontvangst eenvoudig kenbaar zijn omdat bijvoorbeeld de (buiten)verpakking kapot is, dient de klant naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel hiervan ook melding te (laten) maken op de vrachtbrief voordat wordt afgetekend voor akkoord c.q. ontvangst en de goederen en verpakkingen te bewaren, één en ander op straffe van verval van recht.
10.3 Afhankelijk van de aard en omvang van goederen en schade zal Vitaliteit@Work een besluit nemen ten aanzien van (bijvoorbeeld) een aanvullende levering, vervanging, herstel of terugname.

11. Retourzending en annulering
11.1 Retourzendingen kunnen enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaliteit@Work worden geaccepteerd.
11.2 Kosten met betrekking tot eventuele retourzendingen (waaronder verlies, schade en verzekering), komen voor rekening en risico van de klant. Vitaliteit@Work is daarnaast gerechtigd om eventuele, zonder toestemming teruggezonden goederen voor rekening en risico van de klant bij derden op te slaan.
11.3 In geval van een retourzending dan wel annulering is Vitaliteit@Work gerechtigd om 20% annulerings- en administratiekosten van de bruto factuurprijs te berekenen met een minimum van €10,= per teruggenomen levering, vermeerderd met eventuele kosten.
11.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, laat een retourzending of annulering de overeengekomen (betalings)verplichtingen van de klant onverlet.

12. Opschorting, verrekening en ontbinding
12.1 Vitaliteit@Work is gerechtigd om nakoming van overeengekomen verplichtingen op te schorten zolang de klant niet aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, zo nodig gevolgd door het inroepen van het recht op verrekening en/of ontbinding van de overeenkomst.
12.2 Vitaliteit@Work is gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van faillissement, surseance van betaling, (gedeeltelijke) stillegging van de activiteiten, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand.
12.3 Na ontbinding zijdens Vitaliteit@Work worden alle, door de klant eventueel nog verschuldigde betalingen direct en ineens opeisbaar.
12.4 Vitaliteit@Work is niet gehouden tot vergoeding van schade of restitutie indien en voor zover zij gebruik maakt van haar recht tot opschorting en/of verrekening en/of ontbinding.

13. Garanties en gebruik
13.1 Vitaliteit@Work ontwerpt producten die kwalitatief en indien noodzakelijk wettelijk voldoen aan de Europese normen en de hoogste Nederlandse eis, de NPR1813. Er worden echter geen garanties gegeven ten aanzien van de geleverde goederen en/of onderdelen daarvan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13.2 Goederen dienen te worden gebruikt in lijn met het doel waarvoor deze zijn geproduceerd c.q. zijn geleverd. Indien en voor zover gebruiksaanwijzingen of voorschriften worden meegeleverd met de goederen, dienen deze te allen tijde in achtte worden genomen. Het voorgaande geldt op straffe van verval van recht.
13.3 Indien en voor zover goederen ongemonteerd worden geleverd, komt het montagerisico te allen tijde voor rekening van de klant of (eind)gebruiker, ongeacht of er montagevoorschriften zijn meegeleverd en opgevolgd.
13.4 Het is de klant dan wel de (eind)gebruiker van goederen van Vitaliteit@Work niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in c.q. aan (het gebruik van) het product, op straffe van verval van recht.
13.5 Vitaliteit@Work is nimmer gebonden aan garanties die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de klant aan (eind)gebruiker(s) c.q. derden worden gegeven.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Vitaliteit@Work is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of de (eind) gebruiker en/of derden lijd(t)(en) ten gevolge van verkeerd gebruik van de geleverde goederen. Hiermee wordt in ieder geval doch niet uitsluitend bedoeld ieder handelen of nalaten van de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden, in strijd met redelijk gebruik en/of de gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Vitaliteit@Work.
14.2 Indien en voor zover Vitaliteit@Work aansprakelijk blijkt voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
14.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt zoals bedoeld onder 14.2, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de met de klant overeengekomen betalingsverplichting voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid ziet, met een maximum van ten hoogste € 10.000,=, onder expliciete uitsluiting van indirecte (financiële) schade.
14.4 Iedere aansprakelijkheid van Vitaliteit@Work vervalt indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 10.1, 10.2, 13.2 en/of 13.4.
14.5 De klant vrijwaart Vitaliteit@Work voorts tegen alle aanspraken van derden, waaronder (eind)gebruikers, die op enige wijze samenhangen met de geleverde c.q. geproduceerde goederen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens Vitaliteit@Work.

15. Overige bepalingen
15.1 Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Zeeland, locatie Middelburg.
15.2 Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
15.3 Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.
15.4 Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.

Bent u klaar voor gezond, ergonomisch en vitaal werken?