• ergonomische oplossingen
  • webshop
  • persoonlijk advies
  • coaching & training
  • pijnvrij en vitaal werken

Disclaimer
Laatst bijgewerkt: 6 december 2020

Interpretatie en definities
Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities
Voor de doeleinden van deze disclaimer:

Bedrijf (in deze Disclaimer aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Vitaliteit at work, Rooseveltlaan 39 4463 GL Goes.
Service verwijst naar de website.
U betekent de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.
Website verwijst naar Vitaliteit aan het werk, toegankelijk via Vitaliteitatwork.nl
Disclaimer
De informatie op de Service is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van de service.

In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst. of de inhoud van de Dienst. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de service aan te brengen. Deze Disclaimer is tot stand gekomen met behulp van de Disclaimer Generator.

Het bedrijf garandeert niet dat de service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor externe links
De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en weglatingen
De informatie die door de Service wordt verstrekt, is alleen bedoeld als algemene richtlijn voor zaken die van belang zijn. Zelfs als het bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de service zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op de Service.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer redelijk gebruik
Het bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, studiebeurzen of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een "redelijk gebruik" is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bepaald in sectie 107 van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving.

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet u toestemming krijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Bekeken disclaimer
De Dienst kan standpunten en meningen bevatten die die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijk het officiële beleid of standpunt van enige andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Opmerkingen die door gebruikers worden gepubliceerd, zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor elke smaad of rechtszaak die het gevolg is van iets geschreven in of als een direct gevolg van iets geschreven in een opmerking. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Geen aansprakelijkheidsverklaring
De informatie op de Dienst wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierin niet betrokken is bij het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere bevoegde adviseurs.

Het Bedrijf of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang of gebruik of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

Disclaimer "Gebruik op eigen risico"
Alle informatie in de Service wordt geleverd "zoals deze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor een beslissing die is genomen of een actie die is ondernomen op basis van de informatie die door de service wordt verstrekt of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs als deze wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Neem contact op
Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@vitaliteitatwork.nl